Add to favourites
News Local and Global in your language
18th of January 2018

EkonomiBostadspriserna ska ner lite till

De konstaterar att bostadspriserna i Sverige har vänt nedåt den senaste tiden. I Riksbankens prognos sjunker bostadspriserna ytterligare något den närmaste tiden men stabiliseras sedan och ökar i måttlig takt under prognosperioden.

Dämpningen av bostadspriserna bidrar till att skulderna förväntas öka långsammare än bedömningen i oktober. Denna bedömning är dock förknippad med stor osäkerhet.

"Om bostadspriserna skulle falla kraftigt ökar osäkerheten påtagligt kring den ekonomiska utvecklingen i Sverige, och det via flera kanaler", skriver Riksbanken.

De konstaterar att den höga tillväxten i Sverige de senaste åren till stor del har drivits av bostadsinvesteringarna. Ett kraftigt fall i bostadspriserna skulle sannolikt dämpa dessa investeringar betydligt mer än i Riksbankens prognos.

Och den höga nivån på skuldsättningen har ökat känsligheten hos hushållens konsumtion för fallande bostadspriser. Stigande bostadspriser har inneburit att värdet på säkerheterna för lånen ökat, vilket har möjliggjort för hushållen att låna alltmer och öka sitt konsumtionsutrymme.

"Om bostadspriserna faller kraftigt kommer värdet på säkerheterna att urholkas, vilket kan försvåra möjligheten att låna och bidra till att dämpa konsumtionen", skriver Riksbanken.

De svenska bankerna finansierar en stor del av sin bostadsutlåning med säkerställda obligationer, vilka till en betydande del innehas av utländska investerare. Om deras förtroende för den svenska bostadsmarknaden sviktar kan bankernas finansieringsmöjligheter försvagas och finansieringen bli dyrare. Det kan medföra att skillnaden mellan reporäntan och de räntor som hushållen betalar på sina bolån stiger, vilket skulle innebära ökade räntekostnader för hushållen som dämpar deras konsumtion.

"Den ökade osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen som ett stort fall i bostadspriserna kan ge upphov till skulle därtill kunna driva upp hushållens försiktighetssparande vilket även det skulle medföra lägre konsumtion", skriver Riksbanken.

Read More
Leave A Comment

More News

Nyheter

Nyheter

nwt - Arbeteekonomi.se

Ekonomi - Toppnyheter via

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.